Usługi

Ceny transferowe

 W związku ze zmieniającym się otoczeniem gospodarczym oraz przepisami prawa specjalizujemy się w kompleksowej usłudze związanej z tematyką cen transferowych. W tym obszarze nasze usługi obejmują analizę, planowanie oraz sporządzanie dokumentacji cen transferowych i analizę benchmarkingową .  Tworzone przez nas dokumentacje sporządzane są na najwyższym poziomie zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z uwzględnieniem przepisów międzynarodowych OECD.

Ze względu na szczególne zainteresowanie organów podatkowych problematyką cen transferowych, istotnym jest aby podatnicy w sposób właściwy dokumentowali tego rodzaju transakcje pomiędzy podmiotami powiązanymi. Nasze bogate doświadczenie w przedmiotowej dziedzinie pozwala nam zaoferować Państwu kompleksową pomoc w obszarze cen transferowych.

Nasze usługi w zakresie cen transferowych obejmują m.in.:

 • identyfikacje wraz z analizą transakcji z podmiotami powiązanymi pod kątem konieczności sporządzenia dokumentacji podatkowej,
 • kompleksowe przygotowanie dokumentacji cen transferowych wraz z przygotowaniem rynkowego uzasadnienia zastosowanych cen transakcyjnych,
 • przygotowanie analizy benchmarkingowej (analizy rynkowości),
 • doradztwo w zakresie wyboru odpowiedniej metody stosowania cen transferowych,
 • weryfikację rozliczeń stosowanych w transakcjach pomiędzy podmiotami powiązanymi,
 • przegląd posiadanej dokumentacji cen transferowych w szczególności pod kątem wskazania ryzyka oraz zagrożeń podatkowych oraz zaproponowanie rozwiązań pozwalających zminimalizować powyższe ryzyka podatkowe.

Wsparcie związane z JPK

W związku ze zmieniającą się rzeczywistością podatkową i obowiązkiem przekazywania ewidencji zapisanej w formacie JPK przygotowaliśmy usługę polegającą na profesjonalnym wsparciu związanym z Jednolitym Plikiem Kontrolnym.

Oferujemy Państwu wsparcie w szczególności w zakresie weryfikacji podmiotu jako zobowiązanego do sporządzania JPK jak również możemy przeprowadzić audyt poprawności sporządzonego JPK. Ponadto służymy pomocą w rozwiązywaniu bieżących problemów i pojawiających się wątpliwości związanych z JPK.

Przeglądy podatkowe

Usługa polegająca na przeprowadzeniu przeglądu podatkowego skierowana jest do podmiotów chcących wyeliminować zagrożenia pojawiające się w ich firmie. Celem przeglądu jest zdiagnozowanie, ograniczenie lub wyeliminowanie nieprawidłowości i związanych z nimi ryzyk podatkowych, jak również wskazanie możliwych działań podatkowych, które mogą wpłynąć na kierunek dalszej polityki podatkowej firmy. Po przeprowadzonym przeglądzie podatkowym Klient otrzymuje gotowe rozwiązania eliminujące bądź minimalizujące wykryte zagrożenia w postaci raportu z przeprowadzonego przeglądu podatkowego.

Podkreślamy, że całość prac w trakcie przeglądu podatkowego oraz treść raportu objęte są ustawową tajemnicą zawodową po stronie Kancelarii.

W celu przeprowadzenia audytu podatkowego wyznaczamy zespół specjalistów w zakresie poszczególnych podatków.

Zakres przeglądu podatkowego może obejmować:

 • podatek od towarów i usług,
 • podatek dochodowy od osób prawnych,
 • specjalne strefy ekonomiczne (SSE),
 • podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie obowiązków ciążących na pracodawcy,
 • podatek akcyzowy,
 • podatek od czynności cywilnoprawnych,
 • podatki i opłaty lokalne,
 • inne, wskazane przez Klienta.

Bieżąca obsługa podatkowa

 Bieżąca obsługa podatkowa osób prawnych i fizycznych to usługa, która daje możliwość bieżącego kontaktu z naszymi ekspertami. Skorzystanie z takiej usługi daje komfort zasięgnięcia porady lub konsultacji w wybranym przez Państwa zakresie z gwarancją aktualności przedstawionych informacji przekazanych w formie m.in. opinii, wyjaśnień bądź porad podatkowych. Nasze działania mają charakter kompleksowy i dobierany indywidualnie do specyfiki i potrzeb konkretnego Klienta.

Bieżąca obsługa podatkowa obejmuje:

 • udzielanie opinii, wyjaśnień i porad podatkowych,
 • sporządzanie informacji, deklaracji i zeznań podatkowych,
 • sporządzania wniosków o wydanie interpretacji podatkowych,
 • analiza umów, porozumień lub innych dokumentów prawnych, pod względem poprawności ich konstrukcji oraz obciążeń podatkowych,
 • reprezentacja w ramach bieżących kontaktów z organami podatkowymi oraz przed sądami administracyjnymi.

Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego

Jedną ze szczególnych specjalizacji wyróżniającą naszą Kancelarię jest kompleksowa obsługa podatkowa Jednostek Samorządu Terytorialnego. Skorzystanie z naszej wiedzy pozwoli na zastosowanie optymalnych rozliczeń w zakresie podatku VAT i podatku od nieruchomości.

Oferujemy Państwu swoją pomoc w zakresie:

 • analizy specyfiki działalności pod kątem obowiązku stosowania prewspółczynnika, jak również wsparcie przy samym obliczeniu prewspółczynnika,
 • kompleksowej weryfikacji możliwości odliczenia VAT przez jednostkę samorządu i rozliczenie podatku VAT,
 • rozliczanie VAT związanego z wydatkami majątkowymi (inwestycyjnymi),
 • pomocy w procesie centralizacji, w tym weryfikacji zasadności i opłacalności korekt deklaracji za okresy przeszłe,
 • przygotowania i wdrożenia optymalnych modeli finansowania inwestycji związanych z VAT,
 • bieżących konsultacjach dotyczących zasad rozliczania podatku,
 • weryfikacji i prawidłowym określaniu zobowiązań z tytułu podatku od nieruchomości.

Wsparcie w postępowaniach podatkowych i kontrolach

Oferujemy wsparcie w postępowaniach podatkowych i kontrolnych. Na podstawie udzielonego pełnomocnictwa możemy przejąć na siebie ciężar prowadzenia postępowań podatkowych, zarówno przed organami podatkowym jak i sądami administracyjnymi.

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w prowadzeniu postępowań posiadamy odpowiednią wiedzę pozwalająca na skuteczne i efektywne reprezentowanie Klientów.

Nasze usługi związane ze wsparciem w postępowaniach podatkowych obejmują:

 • opracowanie najkorzystniejszej strategii postępowania w trakcie kontroli skarbowej, podatkowej lub postępowania podatkowego,
 • reprezentowanie w kontrolach podatkowych, kontrolach krzyżowych, czynnościach sprawdzających oraz postępowaniach podatkowych,
 • opracowanie wyjaśnień, zastrzeżeń, odwołań oraz innych pism procesowych,
 • sporządzanie skarg do sądów administracyjnych i reprezentowanie podatników przed tymi sądami w charakterze pełnomocnika.

Dodatkowe wsparcie

Każdy Klient jest dla nas bardzo ważny, dlatego też zakres naszych usług jest bezpośrednio dostosowywany do Państwa oczekiwań. Poza ww. obszarami zajmujemy się również wieloma innymi kwestiami z zakresu prawa podatkowego.